Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het herinrichten van eilanden door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het ontgraven van verlandingen, ter hoogte van Pracanalaan 38 1060RC Amsterdam, [ASD02G02583] Amsterdam A G 2583 .


Bezwaar indienen

Er kan bezwaar ingediend worden tegen de verleende vergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.